Riktlinjer

Våra riktlinjer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi skall ge våra Kunder god service och leverera tjänster inom Hissmontage och Hisservice av hög och rätt kvalitet med hög tillgänglighet
och rätt servicenivå genom att:

 1. Vara lyhörda och flexibla genom noggrann planering vid
  genomgång från underlag/order/avtal till tjänstens utförande.
 2. Följa med i utvecklingen i branschen, kontinuerligt investera i väl
  strukturerat och underhållet IT-stöd samt i våra Medarbetares
  kompetens.
 3. Regelbundet göra kvalitetsuppföljning av utförda tjänster.
  Om det skulle påträffas brister, skall dessa åtgärdas snarast.
 4. Ledningen ser till att denna Kvalitetspolicy är känd i bolaget samt
  skapar och vidmakthåller resurser för efterlevnad och kontroll.
 5. Följa tillämpliga krav och regler enligt gällande lagar och
  bestämmelser.

För att kunna leverera en god service så strävar vi hos Amsler Hiss AB efter att i löpande dialog med Kunder, Medarbetare och Leverantörer, ständigt bli bättre på att tillgodose Kundernas behov och sätta dessa i centrum av vår verksamhet.

Denna Miljöpolicy utgör grunden för vårt miljömässiga tänkande. Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis för en renare framtid genom att:

 1. Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d v s miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
 2. Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöstörning och göra val som är skonsamma för miljön.
 3. Marknadsföra hissmontage och hisservice och andra tjänster med bästa miljöegenskaper.
 4. Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra Kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.
 5. Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljöarbete.
 6. Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
 7. Uppfylla vår Miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter och uppnå ständiga förbättringar genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.
 8. VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av Amsler Hiss AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Amsler Hiss AB skall medvetet arbeta för att skapa trivsel, engagemang och möjligheter för personlig utveckling genom att:

 1. Vi ska inte bara uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter. Vår arbetsmiljö skall vara så bra att vi får en säker och hälsosam arbetsmiljö.
 1. Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog. Kommunikation och förståelse är en del i vår verksamhet. Ingen form av trakasserier accepteras.
 1. Varje Medarbetare skall visa personligt ansvar för sin egen och andra Medarbetares hälsa genom att följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering.
 1. Alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas Förbättringsförslag, systematiskt arbetsmiljöarbete samt genom internrevisioner.

För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och att man trivs.

Kontakta Amsler Hiss idag!

Ring oss så hjälper vi Er med era hissar.

 • 08 556 433 00
 • info@amslerhiss.se